enum te_rgt_mi_type

Overview

Types of MI message More…

#include <mi_msg.h>

enum te_rgt_mi_type {
    TE_RGT_MI_TYPE_MEASUREMENT = 0,
    TE_RGT_MI_TYPE_TEST_START,
    TE_RGT_MI_TYPE_TEST_END,
    TE_RGT_MI_TYPE_TRC_TAGS,
    TE_RGT_MI_TYPE_UNKNOWN,
};

Detailed Documentation

Types of MI message

Enum Values

TE_RGT_MI_TYPE_MEASUREMENT

Measurement

TE_RGT_MI_TYPE_TEST_START

Package/Session/Test start

TE_RGT_MI_TYPE_TEST_END

Package/Session/Test end

TE_RGT_MI_TYPE_TRC_TAGS

TRC tags

TE_RGT_MI_TYPE_UNKNOWN

Unknown type