enum tarpc_rte_eth_xstats_name_sizeΒΆ

enum tarpc_rte_eth_xstats_name_size {
    TARPC_RTE_ETH_XSTATS_NAME_SIZE = 64,
};